Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Ο δικτυακός τόπος feelgoodbites.com (εφεξής «δικτυακός τόπος» ή «ιστοσελίδα») αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας «Feel Good Bites – Υπηρεσίες Σωματικής  και Ψυχικής Ευεξίας Μ.Ι.Κ.Ε. » (στο εξής «η Εταιρεία», που εδρεύει στo Μαρούσι Αττικής, Αλκαίου 21,  15126 Ελλάδα (ΑΦΜ 801977736 / Δ.Ο.Υ Ψυχικού/ ΑΡ. ΓΕΜΗ 167462903000). Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προχωρήσει σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του feelgoodbites.com παρά μόνον εφόσον  αποδέχεται πλήρως τους όρους αυτούς.  

Το feelgoodbites.com δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους, ώστε συνιστάται στους επισκέπτες/χρήστες ο περιοδικός έλεγχος αυτών. Η χρήση του feelgoodbites.com μετά την εκάστοτε τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί ισχύουν.

Περιορισμός ευθύνης

Ο χρήστης/επισκέπτης (εφ’ εξής «χρήστης») χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Τίποτα σε αυτόν τον δικτυακό τόπο δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συμβουλή ή προτροπή, άμεση ή έμμεση, προς τους χρήστες για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

Η Εταιρεία καθώς και οποιοδήποτε τρίτο μέρος δεν φέρουν ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση και την πλοήγηση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή από την κατ’ άλλον τρόπο χρήση του, ενδεικτικώς, όπως αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου.  Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ζημία που ενδεχομένως προκληθεί λόγω ιού (virus), λάθους στο πρόγραμμα (bug), σφάλματος ή δυσλειτουργίας μονάδος ή συστήματος υπολογιστών (hardware), λογισμικού (software), τηλεφωνικής γραμμής ή οποιουδήποτε άλλου λάθους, παράλειψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής των υπηρεσιών της ή για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών, που οφείλονται σε λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως, ενδεικτικώς, δυσλειτουργίες εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων μετά την παράδοσή τους προς  αποστολή,  δυσλειτουργία του παρόχου υπηρεσιών πληρωμής (Τράπεζας ή άλλου) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη ή για ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά και λοιπές περιπτώσεις ανωτέρας  βίας.

Η FEEL GOOD BITES Μ.I.K.E. δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από τo feelgoodbites.com και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει το feelgoodbites.com

Οι παρεχόμενες πληροφορίες για θέματα υγείας, πρόληψης, ομορφιάς και  αισθητικής προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και δεν υποκαθιστούν τις ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις από επαγγελματίες ιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας, που δέχεται ή οφείλει να δέχεται και να ακολουθεί ο χρήστης των υπηρεσιών μας.

Σύνδεσμοι (Hyperlinks): Παρόλο που ο παρών δικτυακός τόπος πιθανώς συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή τη διαθεσιμότητα άλλων δικτυακών τόπων με τους οποίους πιθανώς συνδέεται ο παρών δικτυακός τόπος ή  στους οποίους αυτός παραπέμπει μέσω συνδέσμων ή banner. Η κατά τα προαναφερόμενα σύνδεση δεν αποτελεί άμεση ή έμμεση έγκριση, επιδοκιμασία ή οποιουδήποτε είδους σχέση ή συνεργασία με τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους, εκτός εάν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά. Επομένως, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/ χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους ο παρών παραπέμπει.

Συμπεριφορά και υποχρεώσεις των χρηστών

Ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να συμμορφώνεται με τον Νόμο απέχοντας, μεταξύ άλλων, από οποιαδήποτε παράνομη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του  της ιστοσελίδας καθώς και από πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να βλάψουν ή να διαταράξουν την λειτουργία του, την πρόσβαση τρίτων σε αυτόν ή την ομαλή παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει το feelgoodbites.com.

Επίσης ο χρήστης οφείλει να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχει στην ιστοσελίδα  για το πρόσωπό του είναι αληθείς

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Στο πλαίσιο αυτό,  απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση” (download), μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της Εταιρείας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν.

Όροι πώλησης

Πραγματοποιώντας μια παραγγελία, συμφωνείτε ότι αγοράζετε ένα προϊόν σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 • Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας και τη διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών, κατά την πρώτη σας παραγγελία εγγράφεστε ως χρήστης του δικτυακού τόπου συμπληρώνοντας όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που σας ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Κατόπιν, κάθε φορά μετά την ολοκλήρωση των αγορών σας, συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία του αιτήματός σας για παραγγελία που εμφανίζονται στην φόρμα παραγγελίας. Το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλετε στην εταιρεία μας τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας και εμπίπτουν στην Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας. Κάθε φορά που υποβάλλετε  αίτημα παραγγελίας στην Εταιρεία,  θα πρέπει να έχετε προηγουμένως αποδεχθεί τους παρόντες Όρους, οι οποίοι διέπουν τις μεταξύ μας συναλλαγές.
 • Μπορείτε να υποβάλετε την παραγγελία σας και ως μη ταυτοποιημένος χρήστης (GUEST USER- Επισκέπτης), χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε ως χρήστης του δικτυακού τόπου, υπό τη δέσμευση, σε κάθε περίπτωση, αποδοχής των παρόντων όρων.
 • Με σκοπό την πλήρη ενημέρωσή σας και την μεγαλύτερη δυνατή προστασία σας από απρόβλεπτα περιστατικά, οι παραγγελίες ολοκληρώνονται ως ακολούθως:
  α) Με την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας σας, εμφανίζεται η συνολική συγκεντρωτική παραγγελία σας που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αυτής. Εφόσον προχωρήσετε στην συνέχεια στο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, συνδέεστε με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος υπό τους όρους του επόμενου εδαφίου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της της πληρωμής λαμβάνετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας, το οποίο σας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής της παραγγελίας σας με αντικαταβολή τότε θα λάβετε την επιβεβαίωση παραγγελίας βάσει της οποίας θα σας παραδοθούν τα προϊόντα υπό τον όρο της προσήκουσας πληρωμής κατά την παράδοση. Σε περίπτωση επιλογής «κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό» της Εταιρείας, η παραγγελία δεν εκτελείται μέχρι να πιστωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός της εταιρείας. Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής της παραγγελίας σας με αντικαταβολή τότε θα λάβετε την επιβεβαίωση παραγγελίας βάσει της οποίας θα σας παραδοθούν τα προϊόντα υπό τον όρο της προσήκουσας πληρωμής κατά την παράδοση.

β) Η Εταιρεία μας για τη μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των συναλλαγών δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να διεξάγει έλεγχο δια μέσου των συνεργαζόμενων με αυτή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ως προς την ορθότητα των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε (όταν πρόκειται για πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή μέσω τρίτου online παρόχου υπηρεσιών πληρωμών) κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και της σύνδεσης με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δύναται να απορρίψει την παραγγελία σας εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία αυτά.

 • Στη συνέχεια, η παραγγελία σας περνά στο στάδιο της συλλογής προς διεκπεραίωση και θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όταν τα προϊόντα δρομολογηθούν για την αποστολή τους προς την διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει.
 • Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διαπιστωθεί ότι υπάρχει απροσδόκητη έλλειψη σε κάποιο/α από τα προϊόντα που θέσατε στην παραγγελία ή/και που κάποιο προϊόν θα είναι διαθέσιμο μετά τον αναγραφόμενο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρόνο παράδοσης ή που υφίσταται πρόβλημα σε σχέση με τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο αίτημά σας, τότε η Εταιρία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να έρθει σε επαφή μαζί σας είτε με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει είτε με απευθείας τηλεφωνική επαφή μαζί σας δια μέσου αντιπροσώπου της (είτε με όλους τους ανωτέρω τρόπους) προκειμένου να συνεννοηθεί μαζί σας για την τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας σας. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας για διάστημα επτά ημερολογιακών ημερών τότε η παραγγελία σας θα εκτελείται κατά το μέρος που υπάρχει διαθεσιμότητα και θα ακυρώνεται για το υπόλοιπο μέρος. Σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε τροποποίηση της παραγγελίας σας θα σας αποστέλλεται και πάλι με νέο μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει το δε μήνυμα αυτό θα αποτελεί και το επιβεβαιωτικό της παραγγελίας σας βάσει του οποίου και θα εκτελείται η παραγγελία σας.
 • Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος αποστολής ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Οι χρόνοι παράδοσης υπόκεινται σε καθυστερήσεις λόγω καθυστερήσεων από τις εταιρείες ταχυμεταφορών ή ανωτέρας βίας, κάτι που δεν αποτελεί δική μας ευθύνη. Η παράδοση γίνεται συνήθως μέσα σε 1-4 εργάσιμες ημέρες από την επιβεβαίωση της αποστολής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο αναφορικά με την παράδοση.
 • Για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή στον δικτυακό τόπο μας πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες ηλικίας κάτω των 18 δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ούτε να ανταλλάσσουν με εμάς δεδομένα και οποιεσδήποτε πληροφορίες. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του κόστους των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 5.6.4. β ανωτέρω.
 • Όλα τα προϊόντα διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για μεταπώληση.
 • Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, θα λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι έχουμε λάβει και αποδεχτεί την παραγγελία σας. Η σύμβαση αγοράς των προϊόντων, θα θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί μόνο αφότου εγκριθεί η πληρωμή σας και χρεωθεί η πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα ή πιστωθεί ο λογαριασμός της εταιρείας με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση «κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό» της εταιρείας η παραγγελία δεν εκτελείται μέχρι να πιστωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός της εταιρείας. Στην περίπτωση της πληρωμής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να αποστείλετε μέσω email στη διεύθυνση info@feelgoodbites.com το αποδεικτικό της κατάθεσης σας όπου θα εμφανίζεται το ακριβές  ποσό που αντιστοιχεί στην παραγγελία σας. Επισημαίνεται ότι η πληρωμή με  κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό γίνεται μόνον σε ευρώ και τα πιθανά έξοδα κατάθεσης επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς.

Κατά την εξέλιξη της εκτέλεσης της παραγγελίας σας θα λάβετε μια σειρά αυτοματοποιημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα οποία θα αναφέρουν την πρόοδο της παραγγελίας σας.

 1. i) Αυτά τα μηνύματα αφορούν τα εξής βήματα:

α) Επιβεβαίωση παραγγελίας

β) Διεκπεραίωση παραγγελίας: Όταν τα προϊόντα της παραγγελίας έχουν συλλεγεί και  δρομολογηθεί για αποστολή στο χώρο σας  

γ) Εκκρεμότητες παραγγελίας: Αν κάποιο/α από τα προϊόντα της παραγγελίας σας δεν έχει συλλεγεί και παραμένει ως εκκρεμότητα, θα επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά.

δ) Ακυρωμένη: Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί για τους λόγους που αναφέρονται στους Παρόντες Όρους.

      ii) Επίσης σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε εκκρεμότητα ή πρόβλημα κατά τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στον δικτυακό τόπο μας.

 • Με την αποστολή αιτήματος για παραγγελία συναινείτε στην λήψη των ανωτέρω ειδοποιήσεων, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωσή σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Τα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι η περιγραφόμενη επικοινωνία και ο τρόπος διεξαγωγής αυτής (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφωνικής επικοινωνίας) καλύπτει και τις νόμιμες προϋποθέσεις έγγραφης ενημέρωσής σας, γνωστοποίησής σας, επιβεβαίωσης παραγγελίας σας, όπου και όταν ο νόμος το απαιτεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκφράσετε τις αντιρρήσεις, ή να σας παρέχουμε διευκρινίσεις για το περιεχόμενο κάποιου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχετε λάβει κατά τα ανωτέρω, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

Επιστροφές προϊόντων

Πολιτική Επιστροφών

 • Πριν την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης του feelgoodbites.com
 •  H επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του και να πληρούνται προϋποθέσεις επιστροφής (π.χ. το προϊόν να μην έχει να ανοιχθεί και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την αποστολή του προϊόντος σε κατάλληλη συσκευασία – όχι φάκελο).
 • Οι επιστροφές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με εταιρεία ταχυμεταφορών και όχι με το ταχυδρομείο.
 • Στην περίπτωση χρησιμοποίησης του προϊόντος ή αλλοίωσης της αρχικής τους συσκευασίας, δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή.
 • Οι επιστροφές των χρημάτων σας γίνονται σε διάστημα εντός 30 ημερών από την επιστροφή και παραλαβή των προϊόντων από την Εταιρεία.
 • Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, πρέπει η επιστροφή να γίνεται με δελτίο αποστολής.
 • Σε περίπτωση που η επιστροφή δε γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα 14  ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους ή δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις επιστροφής, το feelgoodbites.com έχει το δικαίωμα να μη δεχτεί πίσω τα προϊόντα και να μην προχωρήσει σε αντικατάστασή τους.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή λάθους αποστολής, προχωρούμε σε αντικατάσταση ή σε επιστροφή χρημάτων που αντιστοιχούν στην αξία των προϊόντων, ακολουθώντας την παρακάτω Διαδικασία Επιστροφής:

 • Συσκευάζετε και στέλνετε το πακέτο με τα προϊόντα με την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών της εταιρείας μας και με χρέωση παραλήπτη. Μέσα στο πακέτο αποστολής, θα έχετε τοποθετήσει σημείωμα στο οποίο να μας γνωστοποιείτε το πρόβλημα που έχει προκύψει με το επιστρεφόμενο προϊόν, καθώς και την απόδειξη αγοράς.
 • Εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής, προχωρούμε σε σχετική αντικατάσταση ή πίστωση του αντίστοιχου ποσού σε τραπεζικό σας λογαριασμό, Paypal ή πιστωτική εφόσον η αρχική πληρωμή είχε γίνει με αυτόν τον τρόπο.
 • Σε περίπτωση που όταν παραληφθεί το πακέτο, διαπιστωθεί ότι δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής, το προϊόν δε θα γίνεται δεκτό. Θα επιστρέφεται στον πελάτη και τα έξοδα μεταφοράς θα βαραίνουν τον ίδιο.

Σε περίπτωση αλλαγής με επιθυμία του πελάτη:

 • Η επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα 14  ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του και να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής (π.χ. το προϊόν να μην έχει να ανοιχθεί και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την αποστολή του προϊόντος σε κατάλληλη συσκευασία, όχι φάκελο).
 • Τα έξοδα της επιστροφής καλύπτονται από τον πελάτη
 • Προσοχή: η αποστολή μπορεί να γίνει με εταιρία ταχυμεταφορών και όχι απλό ταχυδρομείο.
 • Το δέμα που θα επιστρέψετε θα πρέπει να συνοδεύεται με μια φωτοτυπία της απόδειξης και τον κωδικό ή τους κωδικούς με τον οποίο ή τους οποίους θέλετε να αντικατασταθεί.
 • Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, μας αποστέλλετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό (σε περίπτωση που η αρχική πληρωμή είχε πραγματοποιηθεί με κατάθεση ή αντικαταβολή) ή πιστώνουμε την πιστωτική σας κάρτα εφόσον η αρχική πληρωμή είχε γίνει με αυτόν τον τρόπο. 
 • Αφού πραγματοποιηθεί o σχετικός έλεγχος από το αρμόδιο τμήμα και πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής, προχωρούμε στην αντικατάστασή του ή στην επιστροφή των χρημάτων.
 • Σημειώστε ότι, εάν μετά την αλλαγή, η παραγγελία δεν ξεπερνά τα 49€, θα υπάρχει η χρέωση των 2€ εξόδων αποστολής + 1,9€ αντικαταβολής.

Συνδρομές

 • Για την ενεργοποίηση των προγραμμάτων συνδρομής, όπως αυτά παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η δημιουργία λογαριασμού του χρήστη στο feelgoodbites.com . Ο χρήστης, κατόπιν της ενεργοποίησης του προγράμματος συνδρομής του, έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, να διακόψει και να ενεργοποιήσει εκ νέου τη συνδρομή του οποτεδήποτε και χωρίς χρέωση, εφόσον η υπηρεσία προσφέρεται κατά τον χρόνο εκείνο από την ιστοσελίδα. Ακόμη, ο χρήστης έχει δικαίωμα να ακυρώσει τη συνδρομή του οποτεδήποτε χωρίς χρέωση. Τα Προϊόντα της συνδρομής θα παραδίδονται στην ίδια ημερομηνία κάθε μήνα ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση αργίας ή Σαββατοκύριακου. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει την προσφορά των προγραμμάτων συνδρομής μέσω της ιστοσελίδας. Πληρωμή για τις συνδρομές  πραγματοποιείται αποκλειστικά με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Επίλυση Διαφορών

 • Το feelgoodbites.com δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν από τις συναλλαγές τους μαζί μας. Σε περίπτωση όμως που δεν μπορέσουμε να επιλύσουμε πλήρως τα ζητήματα που τυχόν ανακύψουν, μπορείτε να επιδιώξετε την επίλυση τυχόν διαφορών καταφεύγοντας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού 524/2013. Εθνικό σημείο επαφής για την ΗΕΔ στην Ελλάδα έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, πληροφορίες για το οποίο και για την επίλυση διαφορών μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση ec.europa.eu/odr. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr). Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώματα που και εσείς και εμείς έχουμε να καταφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια.

Εφαρμοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία: Η χρήση του feelgoodbites.com καθώς και οι μέσω αυτού καταρτιζόμενες συμβάσεις διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τυχόν δε αναφυόμενες σχετικές διαφορές, εάν δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά, υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι οι ίδιες με του φυσικού  καταστήματος,  διαφοροποιούνται  όμως οι εκπτώσεις.